Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Formularz E-104 - zaświadczenie o przebytych okresach ubezpieczenia. Wydawane w celach sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania.

Dotyczy on osoby, która zamierza przystąpić do systemu innego państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo uzależnia nabycie prawa do świadczeń od przebycia odpowiedniego okresu ubezpieczenia.

Informujemy, iż dokumenty potwierdzające przebyte okresy ubezpieczenia zdrowotnego mogą być wystawione wyłącznie w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez zainteresowaną instytucję (zgodnie z Art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego)


Bydgoszcz:
- ul. Słowackiego 3

- email: marta.smarszcz@nfz-bydgoszcz.pl
- telefon: 52 32 52 846

- faks: 52 32 52 868
- listownie: KPOW NFZ, Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.