Przejdź do treści

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Apomniejsz czcionkę Astandardowy rozmiar Apowiększ czcionkę

Przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Trwa to kilka minut a może zaoszczędzić wielu problemów...

Wzór karty oraz zestaw danych umieszczonych na niej jest ujednolicony. Karta zawsze zawiera następujące informacje:

  • imię
  • nazwisko
  • datę urodzenia
  • numer identyfikacyjny(w Polsce numer PESEL)
  • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę
  • numer karty
  • datę ważności karty

 

 Druki do pobrania:

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego stanowi poświadczenie osoby ubezpieczonej lub uprawnionej do świadczeń przebywających w państwie członkowskim innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z powodów medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.

EKUZ jest osobistym dokumentem wystawianym na nazwisko jej posiadacza.

 

Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego nie można używać w przypadku, gdy celem pobytu czasowego jest poddanie się leczeniu.

 

Korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Z EKUZ można korzystać we wszystkich przypadkach pobytu czasowego, podczas którego ubezpieczony potrzebuje świadczeń rzeczowych, niezależnie od celu pobytu, który może mieć związek z turystyką, działalnością zawodową czy nauką. Karta stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie członkowskim pobytu do świadczeń rzeczowych z tytułu choroby, które stają się niezbędne ze względów medycznych i które są udzielane podczas pobytu czasowego w innym państwie członkowskim z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.


Jak uzyskać EKUZ/Certyfikat Zastępujący EKUZ

Wniosek jest dostępny w oddziałach NFZ oraz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl/ue lub www.nfz.gov.pl/ekuz. Można go złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

Bydgoszcz:
- ul. Słowackiego 3

- email: ekuz@nfz-bydgoszcz.pl oraz wf02@nfz.gov.pl
- telefon: 52 32 52 900

- faks: 52 32 52 868
- listownie: KPOW NFZ, Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.

Toruń:
- ul. Szosa Chełmińska 30 

- email - torunia@nfz-bydgoszcz.pl
- telefon: (56) 65 82 609
- faks - (56) 65 82 619

Włocławek: 
- ul. Kilińskiego 16
- email - wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl
- telefon: (54) 41 27 414
- faks - (54) 41 27 412

 

Wnioskodawca, dla którego OW NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, zobowiązany jest dołączyć do wniosku aktualny dowód ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, ostatni odcinek emerytury), a w przypadku członka rodziny, aktualny dowód zgłoszenia do ubezpieczenia (ZUS ZCNA).

 

WAŻNE!

Pełnoletni członkowie rodziny do wniosku mają obowiązek dołączyć dokument potwierdzający kontynuację kształcenia.

 

Przydatne linki

 

Informacje oraz druki dotyczące EKUZ znajdujące się na stronie Portalu Instytucji Łącznikowej