Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA   DOTYCZĄCE KOMBATANTÓW, OSÓB REPRESJONOWANYCH , INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH ORAZ UPRAWNIONYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.  

OSOBY POSIADAJĄCE SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SĄ ZOBOWIĄZANE DO PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA.
   

1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 47 c posiadają:
• inwalidzi wojenni i wojskowi,
• kombatanci,

2. Prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach na podstawie art. 47 c mają:
• inwalidzi wojenni i wojskowi,
• kombatanci.

3. Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane na podstawie art. 57 dla:
• inwalidów wojennych i wojskowych (art.57 ust.2pkt 10),
• osób represjonowanych(art.57 ust.2pkt 10),
• kombatantów(art.57 ust.2pkt 10),
• uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa(art.57 ust.2pkt 12),

4. Prawo do bezpłatnych leków na podstawie art.44-46 do wysokości limitu posiadają :
• uprawniony żołnierz lub pracownik ( art. 44 ust.1a i 1b)
• Inwalida wojskowy (art. 45 ust.1)
• Inwalida wojenny, osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnej ( art.46 ust.1)

5. Prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na podstawie art. 47 posiadają:
• Inwalida wojenny (art.47 ust.1)
• Inwalida wojskowy (art.47 ust.1)
• Osoba represjonowana (art.47 ust.1)
• Uprawniony żołnierz i pracownik (art.47 ust.2)

Brak artykułów