NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Dla świadczeniodawcy

Komunikaty

Ratownictwo Medyczne

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

System Państwowe Ratownictwo Medyczne realizuje zadania państwa polegające na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W ramach systemu działają:

 • organy administracji rządowej właściwe w zakresie wykonywania zadań systemu (minister właściwy ds. zdrowia, wojewoda),
 • jednostki systemu: szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego,
 • dyspozytornie medyczne.

Jednostki współpracujące z systemem:      

 • centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,

- które zostały ujęte w planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

 • jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej, ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,  jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz inne organizacje i stowarzyszenia wykonujące działania ratownicze w ramach swoich zadań statutowych

- które uzyskały wpis do prowadzonego przez wojewodę rejestru jednostek współpracujących z systemem.

Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. Planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. System działa, na terenie województwa, na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne sporządzonego przez wojewodę i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zadania zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa, są finansowane na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach środków określonych w planie finansowym.

Narodowy Fundusz Zdrowia w wyniku przeprowadzenia postępowań w trybie konkursu ofert lub rokowań zawiera umowy na udzielanie świadczeń przez zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z wytycznymi planu działania systemu
w odniesieniu do obszaru terytorialnego objętego danym postępowaniem tj. rejonu operacyjnego, liczby zespołów ratownictwa medycznego i ich rodzaju, obszaru działania oraz miejsc ich stacjonowania.

Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej Ratownictwo Medyczne obejmuje świadczenia udzielane w warunkach pozaszpitalnych przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego (w tym także wodne i czasowe) z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, których działalność realizowana jest na podstawie umowy zawartej między ministrem właściwym ds. zdrowia a dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

- zespoły specjalistyczne „S”, w skład których wchodzą co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny,

- zespoły podstawowe „P”, w skład których wchodzą co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym.

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w skład zespołu specjalistycznego mogą wchodzić trzy osoby posiadające kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu.


WAŻNE!

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne Narodowy Funduszu Zdrowia może zawrzeć wyłącznie z podmiotami leczniczymi w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych lub spółek kapitałowych, w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

„Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” przewiduje od dnia 1 kwietnia 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim 1 rejon operacyjny, w którym od dnia 1 stycznia 2023 r. świadczenia realizują 94 zespoły ratownictwa medycznego: 12 zespołów specjalistycznych oraz 82 zespoły podstawowe. Przy   3 zespołach specjalistycznych: w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku w okresie od dnia   1 maja do dnia 31 października 12 godzin na dobę funkcjonują dodatkowe osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych poruszające się na motocyklach. Rejon operacyjny RO04/01 kujawsko-pomorski obsługuje
1 dyspozytornia medyczna, która jest komórką organizacyjną Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udziela 19 świadczeniodawców - współrealizatorów. Umowa została zawarta z pełnomocnikiem współrealizatorów Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

 

UWAGA:

Zespoły ratownictwa medycznego zapewniające gotowość do udzielania świadczeń nie mogą realizować w tym czasie zleceń od innych podmiotów oraz udzielać świadczeń, wynikających z realizacji umów o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń, a w szczególności leczenia szpitalnego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej oraz transportu medycznego.

 

NUMERY ALARMOWE:

 

112 – Ogólny numer alarmowy  (korzystamy w każdej sytuacji zagrożenia zdrowia, pożaru, przestępstwa)

999 – Pogotowie Ratunkowe

 

 

KIEDY WZYWAMY KARETKĘ:

- w przypadku stanu zagrożenia życia, a w szczególności w sytuacji wystąpienia np.:

 

 • nagłego i ostrego bólu w klatce piersiowej,
 • zaburzeń rytmu serca,
 • nasilonej duszności,
 • utraty przytomności, zaburzeń świadomości, drgawek,
 • upadku z wysokości,
 • urazów kończyn, złamania, zwichnięcia stawu,
 • urazów powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • krwotoku,
 • nagłego, silnego bólu brzucha, uporczywych wymiotów,
 • rozległego oparzenia,
 • ostrych i nasilonych reakcji uczuleniowych,
 • porażenia prądem elektrycznym,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • gwałtownie postępującego porodu lub dolegliwości związanych z ciążą,
 • agresji spowodowanej chorobą psychiczną, prób samobójczych,
 • podtopień.

 

 

KORYTARZ ŻYCIA – tworzymy w celu ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego zawsze wtedy, kiedy dojeżdżamy do zatoru drogowego. w celu zapewnienie krótszego czasu przejazdu służbom ratowniczym.


Ustawa Prawo o ruchu drogowym:

Art. 9.

1. Uczestnik  ruchu  i  inna  osoba  znajdująca  się  na  drodze  są  obowiązani  ułatwić  przejazd  pojazdu  uprzywilejowanego,

    w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

2. W warunkach  zwiększonego  natężenia ruchu pojazdów  utrudniającego  swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego

    w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

 

    1)  na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszającym się  lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

    2)  na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

 

13 października - Dniem Ratownictwa Medycznego


 

 


Informacje dla świadczeniodawców (RTM):


Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij