NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
WCAG 2

Deklaracja dostępności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Deklaracja dostępności strony internetowej Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.


 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Obecnie trwają prace nad przeniesieniem treści ze stron Oddziałów Wojewódzkich na stronę Centrali NFZ – będą funkcjonowały jako jeden wspólny serwis, spełniający standardy dostępności, zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zakończenie tego procesu planowane jest na 31 grudnia 2022 r.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych
 • Na stronie internetowej występują niejasne cele linków

Skróty klawiaturowe

 • Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu)
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
 • Na stronie internetowej kontrast w większości spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

85-863 Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 33

DOJAZD:

 • z dworca PKS linia tramwajowa 4 przystanek Szpitalna
 • z dworca PKP Bydgoszcz Główna linia autobusowa 79 przystanek Magnuszewska
 • z dworca PKP Bydgoszcz Lesna linia autobusowa 68 przystanek Magnuszewska
 • w pobliżu przystanek Magnuszewska – autobusy linii 56, 66, 68, 79, 86
 • w pobliżu przystanek Szpitalna – tramwaj linii 4,9

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich

 Otoczenie budynku – rodzaj dostosowania :

 • parking przy budynku posiadający oznakowane stanowiska/miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
 • obniżony krawężnik umożliwiający przemieszczanie się na terenie parkingu
  i swobodne dotarcie z parkingu do budynku
 • prawidłowa szerokość bram i furtek prowadzących do wejść do budynku
  (co najmniej 90 cm)
 • utwardzone dojście do budynku
 • znaki informacyjne wskazujące dogodne wejście do budynku
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku

Wejście do budynku / lokalu – rodzaj dostosowania :

 • brak schodów
 • drzwi wejściowe do budynku o prawidłowej szerokości (co najmniej 90 cm)
 • wejście do budynku o powierzchni antypoślizgowej
 • sygnalizacja przywoławcza

Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania :

 • odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych ( umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim )
 • drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm)
 • brak progów
 • brak różnic poziomów podłóg
 • powierzchnia antypoślizgowa podłóg
 • winda umożliwiająca wjazd na wózku inwalidzkim
 • znaki informacyjne (tablice informacyjne) wskazujące dogodny sposób przemieszczania się po terenie budynku oraz korzystanie z urządzeń, wind
  i toalet
 • przyciski lub wyłączniki umieszczone na wysokości, umożliwiającej swobodne korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

Dostosowanie toalet –rodzaj dostosowania :

 • odpowiednie oznakowanie toalet
 • odpowiednie wymiary toalet umożliwiające korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
 • wyposażenie toalet w udogodnienia umożliwiające korzystanie z urządzeń (np. obniżone umywalki, suszarki, poręcze itp.)

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :

 • stanowisko do obsługi klientów z ladą o odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku

Osoby z niepełnosprawnością wzroku (osoby niewidome/niedowidzące)

Wejście do budynku / lokalu wraz z otoczeniem – rodzaj dostosowania :

 • brak schodów
 • wejście do budynku o zróżnicowanej  fakturze powierzchni
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku i w wejściu na teren budynku
 • sygnalizacja przywoławcza

Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:

 • komunikaty i informacje dotyczące przemieszczania się : pismo Braille’a
 • zróżnicowana faktura powierzchni podłóg – ścieżki
 • dźwiękowy system kierowania ruchem klientów
 • czytelne tablice informacyjne (powiększony druk, duży kontrast)
 • odpowiednio oznaczone i oświetlone korytarze
 • odpowiednio oznaczone schody wewnątrz budynku (kontrastowy kolor, inna faktura)
 • dodatkowa osobista pomoc pracownika wewnątrz budynku
 • windy wyposażone w klawiaturę lub przyciski  sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a
 • windy wyposażone w urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową lub syntezator mowy

Dostosowanie toalet –rodzaj dostosowania :

 • oznakowanie toalet pismem Braille’a

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :

 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku

Osoby z niepełnosprawnością słuchu (osoby głuche i niedosłyszące)

Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:

 • czytelne tablice informacyjne

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :

 • osobista pomoc pracownika posługującego się językiem migowymKujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Delegatura

87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30

DOJAZD:

 • z dworca PKS – dojście pieszo
 • z dworca PKP  Toruń Główny linia autobusowa 12, 13, 14, 22, 27, 36
 • z dworca PKP  Toruń Miasto dojście pieszo lub linia tramwajowa 1
 • z dworca PKP  Toruń Wschodni linia autobusowa 15, 22, 31 lub linia tramwajowa 2
 • w pobliżu przystanek – tramwaje linie  1, 2 autobusy linie 12, 13, 14,  15, 22, 27, 31, 36

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich

Otoczenie budynku – rodzaj dostosowania :

 • parking przy budynku posiadający oznakowane stanowiska/miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
 • obniżony krawężnik umożliwiający przemieszczanie się na terenie parkingu
  i swobodne dotarcie z parkingu do budynku
 • prawidłowa szerokość bram i furtek prowadzących do wejść do budynku
  (co najmniej 90 cm)
 • utwardzone dojście do budynku
 • znaki informacyjne wskazujące dogodne wejście do budynku
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku

Wejście do budynku / lokalu – rodzaj dostosowania :

 • platforma przyschodowa, transporter schodowy
 • poręcze przy schodach
 • drzwi wejściowe do budynku o prawidłowej szerokości (co najmniej 90 cm)
 • wejście do budynku o powierzchni antypoślizgowej

Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania :

 • odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych ( umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim )
 • drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm)
 • brak progów
 • brak różnic poziomów podłóg
 • powierzchnia antypoślizgowa podłóg
 • winda umożliwiająca wjazd na wózku inwalidzkim
 • znaki informacyjne (tablice informacyjne) wskazujące dogodny sposób przemieszczania się po terenie budynku oraz korzystanie z urządzeń, wind
  i toalet
 • przyciski lub wyłączniki umieszczone na wysokości, umożliwiającej swobodne korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

Dostosowanie toalet –rodzaj dostosowania :

 • odpowiednie oznakowanie toalet
 • odpowiednie wymiary toalet umożliwiające korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
 • wyposażenie toalet w udogodnienia umożliwiające korzystanie z urządzeń (np. obniżone umywalki, suszarki, poręcze itp.)

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :

 • stanowisko do obsługi klientów z ladą o odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku

Osoby z niepełnosprawnością wzroku (osoby niewidome/niedowidzące)

 Wejście do budynku / lokalu wraz z otoczeniem – rodzaj dostosowania :

 • odpowiednio oznaczone schody ( kontrastowy kolor, inna faktura )
 • poręcze przy schodach
 • wejście do budynku o zróżnicowanej  fakturze powierzchni
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku i w wejściu na teren budynku

Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:

 • dźwiękowy system kierowania ruchem klientów
 • czytelne tablice informacyjne (powiększony druk, duży kontrast)
 • dodatkowa osobista pomoc pracownika wewnątrz budynku
 • odpowiednio oznaczone schody wewnątrz budynku (kontrastowy kolor, inna faktura)
 • windy wyposażone w klawiaturę lub przyciski  sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a
 • windy wyposażone w urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową lub syntezator mowy

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :

 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku

Osoby z niepełnosprawnością słuchu (osoby głuche i niedosłyszące)

Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:

 • czytelne tablice informacyjne

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :

 • osobista pomoc pracownika posługującego się językiem migowym


Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Delegatura

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16

DOJAZD:

 • z dworca PKS oraz z dworca PKP dojście pieszo
 • w pobliżu przystanek – autobusy linii 6, 9, 10, 13, 17, 20, P
 • w związku z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej ułożonej w ul. Kilińskiego przystanki znajdują się na Pl. Wolności.
 • zakończenie robót planuje się na 2.10.2020 r

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich

Otoczenie budynku – rodzaj dostosowania :

 • parking przy budynku posiadający oznakowane stanowiska/miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
 • obniżony krawężnik umożliwiający przemieszczanie się na terenie parkingu
  i swobodne dotarcie z parkingu do budynku
 • prawidłowa szerokość bram i furtek prowadzących do wejść do budynku
  (co najmniej 90 cm)
 • utwardzone dojście do budynku
 • znaki informacyjne wskazujące dogodne wejście do budynku
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku

 Wejście do budynku / lokalu – rodzaj dostosowania :

 • pochylnia o prawidłowym nachyleniu, nawierzchni i obustronnych poręczach
 • poręcze przy schodach
 • drzwi wejściowe do budynku o prawidłowej szerokości (co najmniej 90 cm)
 • wejście do budynku o powierzchni antypoślizgowej
 • sygnalizacja przywoławcza

Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania :

 • odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych ( umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim )
 • drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm)
 • brak progów
 • brak różnic poziomów podłóg
 • powierzchnia antypoślizgowa podłóg
 • znaki informacyjne (tablice informacyjne) wskazujące dogodny sposób przemieszczania się po terenie budynku oraz korzystanie z urządzeń
  i toalet

Dostosowanie toalet –rodzaj dostosowania :

 • odpowiednie oznakowanie toalet
 • odpowiednie wymiary toalet umożliwiające korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
 • wyposażenie toalet w udogodnienia umożliwiające korzystanie z urządzeń (np. obniżone umywalki, suszarki, poręcze itp.)

 Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :

 • stanowisko do obsługi klientów z ladą o odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku

Osoby z niepełnosprawnością wzroku (osoby niewidome/niedowidzące)

Wejście do budynku / lokalu wraz z otoczeniem – rodzaj dostosowania :

 • odpowiednio oznaczone schody ( kontrastowy kolor, inna faktura )
 • poręcze przy schodach
 • wejście do budynku o zróżnicowanej  fakturze powierzchni
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku i w wejściu na teren budynku
 • sygnalizacja przywoławcza

Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:

 • dźwiękowy system kierowania ruchem klientów
 • czytelne tablice informacyjne (powiększony druk, duży kontrast)
 • dodatkowa osobista pomoc pracownika wewnątrz budynku
 • brak schodów

 Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :

 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku

Osoby z niepełnosprawnością słuchu (osoby głuche i niedosłyszące)

Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:

 • czytelne tablice informacyjne

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :

 • osobista pomoc pracownika posługującego się językiem migowym


W związku z podjęciem działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wszystkie osoby wchodzące do budynków Kujawsko–Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia są poddane obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała.

Pomiar jest przeprowadzany termometrem bezdotykowym.

 Na sale obsługi i do budynków K-P OW  NFZ nie są wpuszczane osoby:

 • które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała,
 • u których wynik pomiaru temperatury ciała daje odczyt 38 st. C i powyżej.

W takim przypadku osoby zostaną obsłużone na zewnątrz budynku przez koordynatora obsługi sali.

W budynkach należy zasłonić usta i nos oraz po wejściu do budynków zaleca się interesantom dezynfekcję rąk środkiem dezynfekcyjnym udostępnionym przy wejściach.

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij