NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
WCAG 2

Deklaracja dostępności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

 

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.


    Data publikacji strony internetowej: 2012-09-23

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Obecnie trwają prace nad przeniesieniem treści ze stron Oddziałów Wojewódzkich na stronę Centrali NFZ – będą funkcjonowały jako jeden wspólny serwis, spełniający standardy dostępności, zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zakończenie tego procesu planowane jest na 31 grudnia 2022 r.


Treści niedostępne


    Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych

    Na stronie internetowej występują niejasne cele linków


Skróty klawiaturowe


    Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu)

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych

    Na stronie internetowej kontrast w większości spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17

    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Nawrocka

    E-mail: rzecznik@nfz-bydgoszcz.pl

    Telefon: 52 32 52 892Każdy ma prawo:


    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.Żądanie musi zawierać:


    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

 

85-863 Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 33

DOJAZD:


    z dworca PKS linia tramwajowa 4 przystanek Szpitalna

    z dworca PKP Bydgoszcz Główna linia autobusowa 79 przystanek Magnuszewska

    z dworca PKP Bydgoszcz Leśna linia autobusowa 68 przystanek Magnuszewska

    w pobliżu przystanek Magnuszewska – autobusy linii 56, 66, 68, 79, 86

    w pobliżu przystanek Szpitalna – tramwaj linii 4,9


Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich


 Otoczenie budynku – rodzaj dostosowania :


    parking przy budynku posiadający oznakowane stanowiska/miejsca postojowe  dla osób niepełnosprawnych z tablicą z numerem telefonu do Koordynatora Obsługi Klientów

    obniżony krawężnik umożliwiający przemieszczanie się na terenie parkingu i swobodne dotarcie z parkingu do budynku

    prawidłowa szerokość bram i furtek prowadzących do wejść do budynku  (co najmniej 90 cm)

    utwardzone dojście do budynku

    znaki informacyjne wskazujące dogodne wejście do budynku

    osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku


Wejście do budynku / lokalu – rodzaj dostosowania :


    brak schodów

    drzwi wejściowe do budynku o prawidłowej szerokości (co najmniej 90 cm)

    wejście do budynku o powierzchni antypoślizgowej

    sygnalizacja przywoławcza


Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania :

    odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych ( umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim )

    drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm)

    brak progów

    brak różnic poziomów podłóg

    powierzchnia antypoślizgowa podłóg

    winda umożliwiająca wjazd na wózku inwalidzkim

    znaki informacyjne (tablice informacyjne) wskazujące dogodny sposób przemieszczania się po terenie budynku oraz korzystanie z urządzeń, wind i toalet

    przyciski lub wyłączniki umieszczone na wysokości, umożliwiającej swobodne korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim


Dostosowanie toalet –rodzaj dostosowania :


    odpowiednie oznakowanie toalet

    odpowiednie wymiary toalet umożliwiające korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim

    wyposażenie toalet w udogodnienia umożliwiające korzystanie z urządzeń (np. obniżone umywalki, suszarki, poręcze itp.)


Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :


    stanowisko do obsługi klientów z ladą o odpowiedniej wysokości dla osób

    poruszających się na wózkach inwalidzkich

    osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku

   pomieszczenie do obsługi zapewniające warunki intymne, dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim


Osoby z niepełnosprawnością wzroku (osoby niewidome/niedowidzące)


Wejście do budynku / lokalu wraz z otoczeniem – rodzaj dostosowania :


    brak schodów

    wejście do budynku o zróżnicowanej  fakturze powierzchni

    osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku i w wejściu na teren budynku

    sygnalizacja przywoławcza

Znacznik TOTUPOINT


Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:


    komunikaty i informacje dotyczące przemieszczania się: system kolejkowy wyposażony w przycisk w języku Braille’a

    zróżnicowana faktura powierzchni podłóg – ścieżki

    dźwiękowy system kierowania ruchem klientów

    czytelne tablice informacyjne (powiększony druk, duży kontrast)

    odpowiednio oznaczone i oświetlone korytarze

    odpowiednio oznaczone schody wewnątrz budynku (kontrastowy kolor, inna faktura)

    dodatkowa osobista pomoc pracownika wewnątrz budynku

    windy wyposażone w klawiaturę lub przyciski  sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a

    windy z komunikatem głosowym informująca o pozycji windy,


Dostosowanie toalet –rodzaj dostosowania :


    oznakowanie toalet pismem Braille’a


Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :


    osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku


Osoby z niepełnosprawnością słuchu (osoby głuche i niedosłyszące)


Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:


    czytelne tablice informacyjne


Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :


    osobista pomoc pracownika posługującego się językiem migowym

    pętla indukcyjnaKujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

 

Delegatura

 

87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30


DOJAZD:


    z dworca PKS – dojście pieszo

    z dworca PKP  Toruń Główny linia autobusowa 12, 13, 14, 22, 27, 36

    z dworca PKP  Toruń Miasto dojście pieszo lub linia tramwajowa 1

    z dworca PKP  Toruń Wschodni linia autobusowa 15, 22, 31 lub linia tramwajowa 2

    w pobliżu przystanek – tramwaje linie  1, 2 autobusy linie 12, 13, 14,  15, 22, 27, 31, 36


Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich

 

Otoczenie budynku – rodzaj dostosowania :

 

    parking przy budynku posiadający oznakowane stanowiska/miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

    obniżony krawężnik umożliwiający przemieszczanie się na terenie parkingu i swobodne dotarcie z parkingu do budynku

    prawidłowa szerokość bram i furtek prowadzących do wejść do budynku  (co najmniej 90 cm)

    utwardzone dojście do budynku

    znaki informacyjne wskazujące dogodne wejście do budynku

    osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku


Wejście do budynku / lokalu – rodzaj dostosowania :


    platforma przyschodowa, transporter schodowy

    poręcze przy schodach

    drzwi wejściowe do budynku o prawidłowej szerokości (co najmniej 90 cm)

    wejście do budynku o powierzchni antypoślizgowej


Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania :


    odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych ( umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim )

    drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm)

    brak progów

    brak różnic poziomów podłóg

    powierzchnia antypoślizgowa podłóg

    winda umożliwiająca wjazd na wózku inwalidzkim

    znaki informacyjne (tablice informacyjne) wskazujące dogodny sposób przemieszczania się po terenie budynku oraz korzystanie z urządzeń, wind i toalet

    przyciski lub wyłączniki umieszczone na wysokości, umożliwiającej swobodne korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim


Dostosowanie toalet –rodzaj dostosowania :


    odpowiednie oznakowanie toalet

    odpowiednie wymiary toalet umożliwiające korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim

    wyposażenie toalet w udogodnienia umożliwiające korzystanie z urządzeń (np. obniżone umywalki, suszarki, poręcze itp.)


Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :


    stanowisko do obsługi klientów z ladą o odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

    osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku


Osoby z niepełnosprawnością wzroku (osoby niewidome/niedowidzące)


 Wejście do budynku / lokalu wraz z otoczeniem – rodzaj dostosowania :


    odpowiednio oznaczone schody ( kontrastowy kolor, inna faktura )

    poręcze przy schodach

    wejście do budynku o zróżnicowanej  fakturze powierzchni

    osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku i w wejściu na teren budynku

znacznik Totupoint


Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:


    dźwiękowy system kierowania ruchem klientów

    czytelne tablice informacyjne (powiększony druk, duży kontrast)

    dodatkowa osobista pomoc pracownika wewnątrz budynku

    odpowiednio oznaczone schody wewnątrz budynku (kontrastowy kolor, inna faktura)

    windy wyposażone w klawiaturę lub przyciski  sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a

    windy wyposażone w urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową lub syntezator mowy

    system kolejkowy wyposażony w przycisk w języku Braille’a


Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :


    osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku


Osoby z niepełnosprawnością słuchu (osoby głuche i niedosłyszące)


Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:


    czytelne tablice informacyjne

    pętla indukcyjna


Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :


    osobista pomoc pracownika posługującego się językiem migowym


Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

 

Delegatura

 

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16


DOJAZD:


    z dworca PKS oraz z dworca PKP dojście pieszo

    w pobliżu przystanek – autobusy linii 6, 9, 10, 13, 17, 20, P


Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich

 

Otoczenie budynku – rodzaj dostosowania :


    parking przy budynku posiadający oznakowane stanowiska/miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

    obniżony krawężnik umożliwiający przemieszczanie się na terenie parkingu i swobodne dotarcie z parkingu do budynku

    prawidłowa szerokość bram i furtek prowadzących do wejść do budynku  (co najmniej 90 cm)

    utwardzone dojście do budynku

    znaki informacyjne wskazujące dogodne wejście do budynku

    osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku


 Wejście do budynku / lokalu – rodzaj dostosowania :


    pochylnia o prawidłowym nachyleniu, nawierzchni i obustronnych poręczach

    poręcze przy schodach

    drzwi wejściowe do budynku o prawidłowej szerokości (co najmniej 90 cm)

    wejście do budynku o powierzchni antypoślizgowej

    sygnalizacja przywoławcza


Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania :


    odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych ( umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim )

    drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm)

    brak progów

    brak różnic poziomów podłóg

    powierzchnia antypoślizgowa podłóg

    znaki informacyjne (tablice informacyjne) wskazujące dogodny sposób przemieszczania się po terenie budynku oraz korzystanie z urządzeń i toalet


Dostosowanie toalet –rodzaj dostosowania :


    odpowiednie oznakowanie toalet

    odpowiednie wymiary toalet umożliwiające korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim

    wyposażenie toalet w udogodnienia umożliwiające korzystanie z urządzeń (np. obniżone umywalki, suszarki, poręcze itp.)


 Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :


    stanowisko do obsługi klientów z ladą o odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

    osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku


Osoby z niepełnosprawnością wzroku (osoby niewidome/niedowidzące)


Wejście do budynku / lokalu wraz z otoczeniem – rodzaj dostosowania :


    odpowiednio oznaczone schody ( kontrastowy kolor, inna faktura )

    poręcze przy schodach

    wejście do budynku o zróżnicowanej  fakturze powierzchni

    osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku i w wejściu na teren budynku

    sygnalizacja przywoławcza

znacznik Totupoint


Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:


    dźwiękowy system kierowania ruchem klientów

    czytelne tablice informacyjne (powiększony druk, duży kontrast)

    dodatkowa osobista pomoc pracownika wewnątrz budynku

    brak schodów

    system kolejkowy wyposażony w przycisk w języku Braille’a

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :


    osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku


Osoby z niepełnosprawnością słuchu (osoby głuche i niedosłyszące)


Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:


    czytelne tablice informacyjne

    pętla indukcyjna


Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :


    osobista pomoc pracownika posługującego się językiem migowym


Brak artykułów

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij