NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Komunikaty dla pacjentów

Informacje dla ubezpieczonych

Uprawnienia pacjentów ubezpieczonych w innym niż Polska państwach UE/EFTA (Rejestracja dokumentu S1/E106, E109, E121)

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Pobyt czasowy czy zamieszkanie – EKUZ czy Poświadczenie

Rejestracja dokumentu S1 (E106, E109, E120, E121) w NFZ

Zgłoszenie nieubezpieczonych członków rodziny

Obowiązki posiadacza Poświadczenia

Gdzie można zarejestrować dokument S1

Podstawy prawne.

Pobyt czasowy czy zamieszkanie – EKUZ czy Poświadczenie


POBYT CZASOWY: podczas tymczasowego pobytu w Polsce osoby ubezpieczone w innych niż Polska państwach UE/EFTA, mają prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, niezbędnych ze wskazań medycznych na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydanej przez instytucję właściwą. Świadczenia te są udzielane przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na ich udzielanie z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie osoby uprawnionej kontynuowanie pobytu w Polsce w warunkach bezpiecznych dla zdrowia.

ZAMIESZKANIE W POLSCE: w przypadku, gdy osoba ubezpieczona w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA zamieszkuje na stałe w Polsce, zobowiązana jest przedłożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, dokument przenośny S1 (E106, E109, E120, E121/S072) wydany przez instytucję właściwą. Po zarejestrowaniu dokumentu S1 w Oddziale Właściwym NFZ na jego podstawie zostanie wydane Poświadczenie uprawniające do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.

Miejscem zamieszkania zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 28 KC).


.

Rejestracja dokumentu S1 (E106, E109, E120, E121) w NFZ


W celu wydania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń rzeczowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Poświadczenia), należy w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, zarejestrować dokument S1. Osoby posiadające Poświadczenie uprawnione są do uzyskiwania w Polsce świadczeń opieki zdrowotnych w pełnym zakresie, tzn. takim, jaki przysługuje polskim ubezpieczonym

W celu uzyskania Poświadczenia należy przedłożyć:

 1. dwa egzemplarze dokumentu przenośnego S1 (lub formularza E109, E106, E120, E121) wydanego przez instytucje właściwą
 2. Wypełnione i własnoręcznie podpisane Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej
 3. kartę stałego lub czasowego pobytu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa

Dokument przenośny S1 (E106, E109, E120, E121) może zostać skierowany przez zagraniczną instytucję właściwą do oddziału NFZ. W takim przypadku NFZ do osoby uprawnionej, na rzecz której wydany został dokument S1, prześle pismo informujące o otrzymaniu rzeczowego dokumentu wraz z prośbą o wypełnienie Oświadczenia dotyczącego rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej. W razie niedostarczenia Oświadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma, dokument S1 zostanie odesłany do instytucji właściwej z odmową rejestracji przez NFZ.


.

Zgłoszenie nieubezpieczonych członków rodziny


Do rejestracji na dokumencie S1/E100 można zgłosić zamieszkałych w Polsce członków rodziny, którzy aktualnie nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, ani w żadnym innym państwie UE/EFTA
z własnego tytułu (np. pracy najemnej, działalności na własny rachunek, posiadania statusu osoby bezrobotnej, pobierania emerytury lub renty, w tym renty rodzinnej). W punkcie II Oświadczenia należy wpisać dane zgłaszanych do rejestracji członków rodziny oraz dołączyć dodatkowe dokumenty w przypadku zgłoszenia:

 • dziecka pełnoletniego, które nie ukończyło 26 lat i kontynuuje kształcenie: dokument potwierdzający naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie;

 • dziecka niepełnosprawnego powyżej 18 roku życia: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi;

 • krewnych wstępnych (rodziców, dziadków): oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym.

.

Obowiązki posiadacza Poświadczenia


Obowiązek okazywania Poświadczenia u świadczeniodawców

Osoby, którym wydano Poświadczenie korzystając ze świadczeń zdrowotnych w Polsce powinny zawsze okazywać dokument wydany przez NFZ, który uprawnia do pełnego zakresu świadczeń, a nie kartę EKUZ, która poświadcza prawo do świadczeń koniecznych z punktu widzenia medycznego.

Przekazywania informacji mających wpływ na ważność Poświadczenia

Na każdej osobie posiadającej Poświadczenie ciąży obowiązek niezwłocznego informowania Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wszelkich zmianach w sytuacji życiowej mających wpływ na prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce. W szczególności do zmiany sytuacji życiowej mającej wpływ na prawo do świadczeń opieki zdrowotnej należy:

 • utrata prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawodawstwem państwa, którego instytucja wystawiła dokument S1 (formularz z serii E100);

 • podjęcie pracy albo działalności na własny rachunek w Polsce albo jakimkolwiek innym państwie członkowskim UE/EFTA;

 • zaprzestanie pracy lub prowadzenia działalności na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE/EFTA;

 • przeniesienie miejsca zamieszkania z Polski do innego państwa członkowskiego UE/EFTA;

 • nabycie prawa do emerytury lub renty, w tym renty rodzinnej w Polsce albo innym państwie członkowskim UE/EFTA;

 • zakończenie nauki w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie itp. w przypadku rejestracji członków rodzinie.

Przedstawiania dokumentów potwierdzających kontynuowanie kształcenia w przypadku zgłoszenia pełnoletnich członków rodziny

Pełnoletni członkowie rodziny z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego/semestru akademickiego są zobowiązani do przedstawienia aktualnych zaświadczeń potwierdzających dalsze kształcenie. W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów, Oddział NFZ poinformuje instytucję właściwą o utracie prawa do świadczeń rzeczowych na podstawie wydanego Poświadczenia.


.

Gdzie można zarejestrować dokument S1


Dokument S1 (lub formularze z serii E100) dla osób zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego można zarejestrować w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz delegaturach w Toruniu i Włocławku:

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ:

ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz

Email: formularze.s1@nfz-bydgoszcz.pl

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Toruniu:

ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń

Email: torunia@nfz-bydgoszcz.pl

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Włocławku:

ul. Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek

Email: wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl

 

Dokument S1 wraz z Oświadczeniem i wymaganymi załącznikami można składać:

 • osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego oraz delegatur od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
 • za pośrednictwem osoby upoważnionej (z pisemnym pełnomocnictwem w oryginale)
 • pocztą tradycyjną na podane wyżej adresy korespondencyjne
 • pocztą elektroniczną na podane wyżej adresy e-mail

 

.

Podstawy prawne


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

ARTYKUŁ 52: 1. Osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w celu korzystania z tych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddział wojewódzki Funduszu wydaje dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej „poświadczeniem”.

ARTYKUŁ 53 [Obowiązek okazania poświadczenia]: 1. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji jest poświadczenie wydawane przez Fundusz lub dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

ARTYKUŁ 17: Miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim innym niż właściwe Państwo Członkowskie Ubezpieczony lub członkowie jego rodziny, którzy mają miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim niż państwo właściwe Państwo Członkowskie, otrzymują w Państwie Członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania, świadczenia rzeczowe udzielane, w imieniu właściwej instytucji, przez instytucję miejsca zamieszkania, zgodnie z przepisami stosowanego przez nią ustawodawstwa tak, jak gdyby byli oni ubezpieczeni na mocy tego ustawodawstwa.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

ARTYKUŁ 24: Miejsce zamieszkania w państwie członkowskim innym niż właściwe państwo członkowskie Do celów stosowania art. 17 rozporządzenia podstawowego ubezpieczony lub członkowie jego rodziny mają obowiązek zarejestrowania się w instytucji swojego miejsca zamieszkania. Prawo tych osób do świadczeń rzeczowych w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania, potwierdza dokument wydany przez instytucję właściwą na wniosek ubezpieczonego lub na wniosek instytucji miejsca zamieszkania.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij