NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Dla pacjenta

Aktualności i komunikaty

Wydawanie dokumentów przenośnych S1 w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Informacje ogólne

Wnioski o wydanie dokumentu S1

Dokumenty wymagane do wydania dokumentu S1

Jak i gdzie składać wniosek o wydanie dokumentu S1

Obowiązki posiadacza dokumentu S1

Podstawa prawna


.

Informacje ogólne

Dokument przenośny S1 wydawany jest dla osób podlegających ustawodawstwu polskiemu, jako właściwemu oraz zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, zamieszkałych w innych państwach UE/EFTA oraz osób ubezpieczonych w Polsce, które czasowo przenoszą wykonywanie swojej działalności zawodowej do innego państwa UE/EFTA.

Dokument S1 funkcjonuje pod różnymi nazwami w zależności od tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, której jest on wydawany:

E106/S1/S072: dla osoby ubezpieczonej zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ jako pracownik lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek, zamieszkującej w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

E109/S1/S072: dla osoby zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ z tytułu członka rodziny pracownika lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, która zamieszkuje w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

E121/S1/S072: dla osoby zamieszkującej w innym niż Polska państwie członkowskim UE, zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ z tytułu członka rodziny emeryta/rencisty.

E121/S1/S072: dla emeryta/rencisty zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, który zamieszkuje w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

E120/S1/S072: dla osoby ubiegającej się o przyznanie emerytury lub renty, która posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na koszt NFZ pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokumentu S1 nie wydaje się osobom, co do których, zgodnie z polskim ustawodawstwem, fakt zamieszkiwania na terenie innego państwa UE/EFTA skutkuje utratą prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

.

Wnioski o wydanie dokumentu S1

Są dwa rodzaje wniosku o wydanie dokumentu S1. Wybór właściwego wniosku zależy od charakteru zamieszkania na terenie innego niż Polska kraju UE/EFTA:

Wniosek o wydanie dokumentu S1 dla osoby zamieszkałej w innym niż Polska państwie UE/EFTA

jest przeznaczony dla osób, których zamieszkiwanie na terenie innego kraju UE/EFTA nie jest związane z oddelegowaniem do pracy lub wykonywaniem usług w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej.

Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do innego państwa UE/EFTA

dla  osób podlegających ustawodawstwu polskiemu jako właściwemu, które czasowo przenoszą wykonywanie swojej działalności zawodowej do innego państwa UE/EFTA, w tym szczególnie:

  • pracowników oddelegowanych do wykonywania na terenie innego państwa UE/EFTA pracy najemnej na rzecz polskiego pracodawcy na podstawie dokumentu A1 ważnego na okres minimum 12 miesięcy;
  • członków korpusu dyplomatycznego lub korpusu konsularnego oddelegowanych do pracy w innym państwie UE/EFTA na okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy,
  • osób pracujących na własny rachunek czasowo przenoszących prowadzenie swojej działalności do innego państwa UE/EFTA na okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy.

.

Dokumenty wymagane do wydania dokumentu S1

1.  Kompletnie uzupełniony i własnoręcznie podpisany właściwy wniosek o wydanie dokumentu S1.

2. Dokument potwierdzający zmianę adresu zamieszkania na zagraniczny wskazany we Wniosku, wydany przez płatnika składek, zawierający wskazanie właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, np. ZUS ZZA, ZUS ZUA (w przypadku osób zatrudnionych i prowadzonych pozarolniczą działalność gospodarczą), ZUS ZCNA (w przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu członka rodziny), kopia złożonego w ZUS wniosku EZZ (w przypadku emerytów i rencistów).

3. Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub stwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.

4. Dokument A1 wydany przez ZUS na okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy (w przypadku pracowników oddelegowanych lub prowadzących usługi w innym państwie UE/EFTA w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej); rozkaz personalny lub zaświadczenie wystawione przez jednostkę delegującą (w przypadku osób będących w służbie zagranicznej).

5. Dokument potwierdzający naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie (w przypadku wniosku o dokument S1 dla dziecka pełnoletniego, które nie ukończyło 26 lat, zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu członka rodziny jako dziecko/wnuk).

.

Jak i gdzie składać wniosek o wydanie dokumentu S1

Dokument S1 dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wydają:

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ:

ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz

Email: formularze.s1@nfz-bydgoszcz.pl

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Toruniu:

ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń

Email: torunia@nfz-bydgoszcz.pl

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Włocławku:

ul. Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek

Email: wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl

 

Wniosek o wydanie dokumentu S1 wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

  • osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego oraz delegatur od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
  • za pośrednictwem osoby upoważnionej (z pisemnym pełnomocnictwem w oryginale)
  • pocztą tradycyjną na podane wyżej adresy korespondencyjne
  • pocztą elektroniczną na podane wyżej adresy e-mail

.

Obowiązki posiadacza dokumentu S1

Rejestracja dokumentu S1 w instytucji miejsca zamieszkania

Wydany przez Narodowy Fundusz Zdrowia dokument S1 należy niezwłocznie zarejestrować we wskazanej we wniosku zagranicznej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w celu otrzymania dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie państwa zamieszkania.

Zgłoszenie do rejestracji w instytucji miejsca zamieszkania towarzyszących członków rodziny

Dokumentu S1 nie wystawia się członkom rodziny, którzy zamieszkują wraz z Wnioskodawcą w tym samym państwie UE/EFTA. W celu zabezpieczenia zamieszkałym w tym samym państwie UE/EFTA członkom rodziny prawa do opieki zdrowotnej, dokument S1 należy przedłożyć w wybranej instytucji miejsca zamieszkania, wraz ze wskazaniem członków rodziny celem rejestracji. W razie problemów z zarejestrowaniem w instytucji miejsca zamieszkania członka rodziny z powodu braku dokumentu S1 wydanego na niego imiennie, należy niezwłocznie skontaktować się z Oddziałem Właściwym NFZ, który wydał dokument S1 dla osoby ubezpieczonej.

 Obowiązek informowania instytucji właściwej o wszelkich zmianach mających wpływ na ważność dokumentu S1

Na Posiadaczu dokumentu S1 spoczywa bezwzględny obowiązek niezwłocznego informowania Oddziału Właściwego NFZ, który wydał dokument S1, o wszelkich zmianach istotnych dla sytuacji ubezpieczeniowej, np. dotyczących zmiany państwa zamieszkania, podjęcia działalności zawodowej w innym państwie UE/EFTA, uzyskania prawa do renty lub emerytury w innym państwie UE/EFTA, utraty statusu członka rodziny zgodnie z ustawodawstwem państwa zamieszkania, itp.

Okresowa weryfikacja wydanych dokumentów S1

Oddział Właściwy NFZ, który wydał dokument S1, przeprowadza okresową weryfikację ważności wydanego dokumentu. Co najmniej 1 raz na 3 lata (lub ad hoc w przypadku wykrycia nieprawidłowości) do posiadacza dokumentu S1 wysyłana jest ankieta, której celem jest sprawdzenie aktualnej sytuacji ubezpieczeniowej tych osób pod kątem tego, czy nadal posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na koszt NFZ oraz czy w dalszym ciągu zamieszkują na terenie państwa UE/EFTA.

.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

ARTYKUŁ 17: Miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim innym niż właściwe Państwo Członkowskie Ubezpieczony lub członkowie jego rodziny, którzy mają miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim niż państwo właściwe Państwo Członkowskie, otrzymują w Państwie Członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania, świadczenia rzeczowe udzielane, w imieniu właściwej instytucji, przez instytucję miejsca zamieszkania, zgodnie z przepisami stosowanego przez nią ustawodawstwa tak, jak gdyby byli oni ubezpieczeni na mocy tego ustawodawstwa.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

ARTYKUŁ 24: Miejsce zamieszkania w państwie członkowskim innym niż właściwe państwo członkowskie Do celów stosowania art. 17 rozporządzenia podstawowego ubezpieczony lub członkowie jego rodziny mają obowiązek zarejestrowania się w instytucji swojego miejsca zamieszkania. Prawo tych osób do świadczeń rzeczowych w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania, potwierdza dokument wydany przez instytucję właściwą na wniosek ubezpieczonego lub na wniosek instytucji miejsca zamieszkania.

 


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij