NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Dla świadczeniodawcy

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę/ punkt apteczny, złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla adresu prowadzenia apteki/ punktu aptecznego.

Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki/ punktu aptecznego na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i/ lub papierowej.

W celu prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek, który spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 73/2022/DGL w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.

Wniosek niespełniający wymogów formalnych, w przypadku nieusunięcia ich przez Wnioskodawcę w wyznaczonym przez Fundusz terminie, pozostaje bez dalszego biegu.

W celu uzyskania możliwości złożenia wniosku o zawarcie umowy na realizacje recept Wnioskujący musi najpierw otrzymać dostęp do Portalu Świadczeniodawcy SZOI. W tym celu należy wypełnić Formularz rejestracyjny dla aptek/ punktów aptecznych. Formularz należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do Oddziału NFZ właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki. Na jego podstawie apteka/ punkt apteczny otrzyma login i hasło, które umożliwią zalogowanie się do systemu SZOI.


Instrukcja przygotowania wniosku:

 1. Po uzyskaniu loginu i hasła dostępu do Portalu Świadczeniodawcy SZOI Wnioskujący w pierwszym etapie musi dodać personel zatrudniony w aptece w zakładce „Zatrudniony Personel”.
 2. Następnie można przystąpić do dodania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept w zakładce Umowy ->Wnioski o umowę na realizację recept. Przy dodawaniu wniosku Wnioskujący zobowiązany jest podać numer konta bankowego, na który będą wypłacane środki z tytułu refundacji oraz wskazać osoby reprezentujące podmiot prowadzący aptekę w procesie zawarcia umowy na realizację recept. Do przekazania wniosku niezbędne jest wpisanie numeru identyfikacyjnego apteki, nadawanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Numer można uzyskać na stronie Rejestr Aptek.
 3. Do utworzonego wniosku należy dodać personel fachowy. System zaciągnie go automatycznie z wcześniej dodanego potencjału apteki.
 4. Celem skierowania przygotowanego wniosku do rozpatrzenia przez OW NFZ, należy przekazać jego formę elektroniczną – wybierając opcje Przekaż. Wnioski nie są przekazywane automatycznie. „Przekazanie” formy elektronicznej wniosku umożliwi jego pobranie i/lub wydruk wraz z wygenerowanymi załącznikami.
 5. Wnioski o zawarcie Umowy na realizację recept mogą zostać dostarczone do Oddziału w formie tradycyjnej, papierowej (patrz: punkt 5.1.) lub elektronicznej za pośrednictwem Portalu NFZ (SZOI; patrz: punkt 5.2)).
  1. Dokonując wyboru opcji dostarczenia wniosku w formie papierowej, należy wydrukować wniosek i wszystkie załączniki z nim związane. Wydrukowany wniosek oraz wygenerowane załączniki osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskującego oraz kierownik apteki opatrują pieczątkami, podpisami i parafami zgodnie z załączonym wzorem podpisów. Należy sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola w formularzu wniosku są poprawnie wypełnione, w szczególności numery wpisu do KRS, REGON, NIP oraz dane dotyczące zezwolenia na prowadzenie apteki. Ponumerować każdą stronę wniosku i jego załączniki. Wniosek wraz z załącznikami, zgodny z jego formą elektroniczną należy złożyć osobiście w siedzibie Oddziału NFZ lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
  2. Dokonując wyboru opcji dostarczenia wniosku w formie elektronicznej, należy pobrać i zapisać odpowiednie wydruki na dysku komputera – wniosek i wszystkie związane z nim załączniki. Każdy z pobranych dokumentów należy podpisać w zewnętrznym oprogramowaniu. Można w tym celu skorzystać mi.in. z podpisu zaufanego. (Podpisywanie dokumentu z wykorzystaniem podpisu zaufanego odbywa się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) Po podpisaniu pobranych plików przez osobę uprawnioną oraz kierownika apteki należy wczytać je z powrotem do wniosku na Portalu NFZ (SZOI) i przekazać do Oddziału. UWAGA: wczytujemy dokładnie te same pliki, które wcześniej pobrano. Dokumenty nie przekazują się automatycznie.
   Do wniosku elektronicznego należy dołączyć pozostałe wymagane załączniki, w tym także te niewygenerowane przez system- dodajemy je do wniosku w formie pliku PDF, z podpisem cyfrowym. Szczegóły dostępne w instrukcji użytkownika SZOI.

Wykaz załączników do wniosku:

 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundusz i zobowiązania do zapoznania z nią osób wymienionych we wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku;
 • wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku;
 • wzór podpisu i parafy osoby podpisującej wniosek lub umowę na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do wniosku, w przypadku, gdy wniosek lub umowa jest podpisywany przez kilka osób, należy zamieścić we wzorze podpisy i parafy wszystkich podpisujących osób;
 • wzór podpisu i parafy osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do wniosku; w przypadku, gdy kilka osób jest uprawnionych do reprezentowania podmiotu prowadzącego, należy zamieścić we wzorze podpisy i parafy wszystkich podpisujących osób;
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do wniosku;
 • Kopie dokumentów uprawniających kierownika do pełnienia tej funkcji:

- kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki;

- kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego;

 • Kopia zezwolenia na prowadzenie apteki;
 • Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wnioskodawcę, jeżeli wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika, w zakresie obejmującym złożenie wniosku.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego.

Dokumenty składane przez Wnioskującego do Oddziału Funduszu muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Oddział Funduszu może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem, a Oddział Funduszu nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Weryfikacja wniosku następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Poprawnie sporządzony i kompletny wniosek jest podstawą podpisania umowy na realizację recept.

Wnioski dla aptek/ punktów aptecznych z terenu woj. Kujawsko - Pomorskiego można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30 w siedzibie Oddziału:

ul. Łomżyńska 33

85-863 Bydgoszcz


Przydatne linki i dokumenty do pobrania:

 • Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez apteki i punkty apteczne

regulamin_korzystania_z_portalu.doc (96.0 kB)

 • Formularz rejestracyjny do Portalu NFZ dla aptek i punktów aptecznych 

>>SKOK DO ELEKTONICZNEGO FORMULARZA<<

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 325-28-05.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij