NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Komunikaty dla świadczeniodawców

Informacje dla świadczeniodawców

Ogłoszenie - deklaracje POZ. (2007-01-08)

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Bydgoszcz, 08.01.2007.

ŚWIADCZENIODAWCY POZ

Z uwagi na nieprawidłowości występujące w deklaracjach wyboru w podstawowej opiece zdrowotnej pochodzących z okresu przed dniem 01.10.2004 roku, informujemy o konieczność aktualizacji danych niezbędnych do prawidłowego działania systemu CWPOZ, w którym musi nastąpić jednoznaczne przyporządkowanie określonych typów deklaracji do właściwych realizatorów świadczeń.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych daje prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez złożenie przez świadczeniobiorcę stosownego oświadczenia woli w formie deklaracji wyboru. Należy podkreślić, że chodzi o imienny wybór lekarza, pielęgniarki i położnej, a nie zakładu opieki zdrowotnej. Oświadczeniem woli, o którym mowa, nie jest ani imienna lista pacjentów korzystających z usług świadczeniodawcy, przez niego sporządzona, ani wybór zakładu opieki zdrowotnej. W związku z tym, przepisy ustawy art. 244, zapewniające zachowanie ważności deklaracji złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy, odnoszą się do skutecznie złożonych oświadczeń woli o dokonanym wyborze, zawierających zgodnie z art. 56 ustawy następujące dane:

1. dane dotyczące świadczeniobiorcy:
• imię i nazwisko,
• nazwisko rodowe,
• data urodzenia,
• płeć,
• numer PESEL, o ile taki został nadany,
• miejsce nauki – w przypadku uczniów i studentów,
• adres zamieszkania,
• numer telefonu,
2. określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór,
3. numer karty ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku ubezpieczonych,
4. kod oddziału wojewódzkiego Funduszu,
5. dane dotyczące lekarza, pielęgniarki i położnej poz,
• imię i nazwisko,
• siedzibę świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu poz,
• miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
6. datę dokonania wyboru,
7. podpis świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego,
8. podpis osoby przyjmującej deklarację.

Ze względu na różne rodzaje i typy dokumentów, zobowiązujemy świadczeniodawców do tego, aby deklaracje, na podstawie których dokonywane są płatności w POZ, zawierały dane zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oświadczenie woli złożone przez świadczeniobiorcę stanowi dokument, który nie może być uzupełniany lub zmieniany przez osoby trzecie. Spełnienie tego warunku ma istotne znaczenie w prowadzeniu czynności kontrolnych oraz praw świadczeniobiorców.

I. W ramach kontroli, deklarację uznaje się za nieważną, jeżeli występują w niej w szczególności następujące braki:
• brak podpisu osoby ubezpieczonej,
• brak podpisu pełnoletniego świadczeniobiorcy lub opiekuna prawnego, w imieniu niepełnoletnich dzieci bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun prawny,
• brak numeru PESEL,
• brak imiennego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ – (w przypadku zaprzestania przez lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną POZ udzielania świadczeń u Świadczeniodawcy, deklaracje zachowują ważność do czasu dokonania przez świadczeniobiorców ponownego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej POZ, nie dłużej niż przez sześć okresów sprawozdawczych).
• wybór lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ spoza listy zatrudnionego aktualnie personelu – o prawidłowości decyduje data wypełnienia deklaracji,
• brak lub rozbieżność w dacie zapisu pomiędzy deklaracja a formą elektroniczną.

W przypadku wystąpienia powyższych nieprawidłowości naliczona zostanie kara umowna w wysokości: 1% kwoty wypłaconej świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie sprawozdawczym objętym kontrolą dla kontrolowanego zakresu świadczeń w kontrolowanym podmiocie razy liczba deklaracji nieprawidłowych podzielone przez liczbę deklaracji kontrolowanych.

II. Wystąpienie pozostałych, poniżej wymienionych braków lub rozbieżności w deklaracjach POZ, takich jak:
• brak imienia pacjenta,
• brak nazwiska pacjenta,
• brak pieczątki wraz z sygnaturą świadczeniodawcy,
• brak danych osoby ubezpieczonej zgłaszającej członka rodziny: imienia, nazwiska, nr PESEL – w przypadku deklaracji dla niepełnoletniego członka rodziny, bądź innej osoby, dla której ustanowiony został opiekun prawny,
• brak określenia, który raz w danym roku został dokonany wybór,
• rozbieżności w nr PESEL pomiędzy deklaracją a forma elektroniczną,
skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości: 0,2% kwoty wypłaconej świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie sprawozdawczym objętym kontrolą dla kontrolowanego zakresu świadczeń w kontrolowanym podmiocie razy liczba deklaracji nieprawidłowych podzielone przez liczbę deklaracji kontrolowanych.

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej i stwierdzenie niewykonania zaleceń pokontrolnych, wymienione w pkt II kategorie błędów stanowić będą podstawę do wycofania deklaracji z listy świadczeniodawcy oraz spowoduje żądanie od świadczeniodawcy zwrotu nienależnie uzyskanych środków finansowych.
Informujemy, iż powyższe zasady będą obowiązywać po upływie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia.


Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Kujawsko - Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej Purzycki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij