NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Dla świadczeniodawcy

Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie naboru uzupełniającego do Narodowego Programu Szczepień (2020-12-17)

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Ogłoszenie

Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 20 grudnia 2020 r.  - aktualizacja

 

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 [1]


 1. Zadania podmiotów

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień w populacji, zgodnie z kolejnością szczepień określoną w Narodowym Programie Szczepień, na terenie poniżej wymienionych gmin:


 • 040105            Bądkowo
 • 040106            Koneck
 • 040202            Bobrowo
 • 040404            Lisewo
 • 040405            Papowo Biskupie
 • 040505            Radomin
 • 040604            Radzyń Chełmiński
 • 040605            Rogóźno
 • 040606            Świecie Nad Osą
 • 040702            Dąbrowa Biskupia
 • 040703            Gniewkowo
 • 040708            Rojewo
 • 040803            Chrostkowo
 • 040808            Tłuchowo
 • 040901            Dąbrowa
 • 041001            Kcynia
 • 041102            Bytoń
 • 041107            Topólka
 • 041303            Sośno
 • 041406            Nowe
 • 041503            Czernikowo
 • 041602            Gostycyn
 • 041702            Dębowa Łąka
 • 041703            Książki
 • 041704            Płużnica
 • 041806            Chodecz
 • 041808            Izbica Kujawska
 • 041810            Lubanie
 • 041813            Włocławek
 • 041105            Piotrków Kujawski

z wyłączeniem pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), zgodnie z następującymi założeniami i wymaganiami. 


 1. Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może zostać zakwalifikowany podmiot leczniczy albo praktyka zawodowa, w szczególności świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczeniodawca POZ),spełniający następujące warunki:

 • posiada ważny wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RWDPL);
 • posiada lub zadeklaruje dysponowanie, na dzień 28 grudnia 2020 r., potencjał osobowy i lokalowy do utworzenia (wydzielenia) zespołów szczepiących na terenie gmin wskazanych w punkcie 1 i spełnienia wymagań określonych w punktach 2-7
 • podmiot jest podłączony lub zadeklaruje podłączenie do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia CEZ), oraz zadeklaruje używanie udostępnionych przez CEZ systemów do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji (przy pomocy indywidualnych kont dostępowych);

 1. Wymagania organizacyjne:
 • prowadzenie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, dla których nie wskazuje się  minimalnej liczby dni  prowadzenia szczepień;
 • prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy (w szczególności w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień);
 • opcjonalnie – prowadzenie szczepień obejmujących organizację transportu z miejsca zamieszkania/pobytu i odwiezienie po szczepieniu osób, którym stan zdrowia  uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień;
 • zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, których przedmiotowe minimum deklarowanej zdolności nie obowiązuje;
 • organizacja procesu szczepienia powinna uwzględniać separację osób szczepionych od pozostałych pacjentów, co może być realizowane poprzez wyodrębnienie lokalu i ciągów komunikacyjnych lub rozdzielenie harmonogramów przyjęć;
 • wykorzystanie systemu informatycznego udostępnionego przez CEZ do obsługi skierowań, rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień i dystrybucji szczepionek – wymagany jest  dostęp do komputera z dostępem do internetu.

 1. Wymagania osobowe (dla jednego zespołu szczepiącego, dotyczy także zespołów mobilnych):
 • lekarz lub felczer, pielęgniarka lub położna lub higienistka szkolna lub ratownik medyczny lub osoba wykonująca inny zawód medyczny posiadająca wymagane uprawnienia i kwalifikacje;
 •  kwalifikacji do szczepienia i zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba (lekarz).

 

 1. Warunki lokalowe i wyposażenie punktu szczepień:
 • wyodrębnione stanowiska: punkt badań, stanowisko szczepień, poczekalnia dla osób szczepionych (punkt badań i stanowisko szczepień, powinny być oddzielone, co najmniej parawanem);
 • co najmniej jedna umywalka z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, toalety dla personelu i pacjentów w miejscu udzielania świadczenia.

 1. Wyposażenie ambulatoryjnego punktu szczepień

(dotyczy także pomieszczeń czasowo przystosowanych do udzielania szczepień):

 • sprzęt biurowy (biurko, krzesła dla lekarza, pielęgniarki i osoby szczepionej, szafka/pudełko  na dokumentację medyczną, telefon);
 • sprzęt  komputerowy (komputer, drukarka) z dostępem do  Internetu;
 • kozetka lekarska (zalecana);
 • szafka/stolik na artykuły sanitarne i inne  materiały medyczne;
 • stolik do przygotowania szczepionki; 
 • zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych);
 • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego  krwi;
 • stetoskop;
 • środki do odkażania i dezynfekcji; 
 • środki do dezynfekcji  powierzchni dotykowych; 
 • termometr;
 • lodówka,  urządzenie chłodnicze – z wolną  przestrzenią do  przechowywania szczepionek;
 • pojemniki na odpady medyczne (z tworzywa sztywnego, odpornego na przekłucie lub przecięcie, pojemnika jednorazowego użycia (zabezpieczenie  odpadów medycznych oraz zapewnienie ich odbioru i utylizacji).

 1. Wyposażenie mobilnego punktu szczepień:
 • zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy  (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych);
 • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego  krwi;
 • pojemnik do  przechowywania szczepionki;
 • stetoskop;
 • środki do odkażania i dezynfekcji; 
 • środki do dezynfekcji  powierzchni dotykowych; 
 • termometr;
 • dostęp do sprzętu  komputerowego (laptop, drukarka) z dostępem do Internetu.

 1. Podstawowe zasady realizacji szczepień:
 • w punkcie szczepień wyznaczona jest osoba koordynująca ich wykonywanie, zapraszająca poszczególne osoby do poczekalni i pilnująca zachowania dystansu pomiędzy osobami się w niej znajdującymi;
 • osoba wchodząca do poczekalni dezynfekuje dłonie;
 • między osobami w poczekalni powinna być zapewniona odległość min. 1,5 m;
 • osoba wchodząca do poczekalni oraz gabinetu ma osłonę ust i nosa;
 • poczekalnia wietrzona jest raz na 1h w sposób pośredni lub bezpośredni;
 • pomieszczenie w którym jest wykonywane  szczepienie oraz punkt badań są wietrzone raz  na 1h przez co najmniej 5 minut.;
 • punkt  badań i stanowisko szczepień są na  bieżąco dezynfekowane;
 • raz  na godzinę dezynfekuje się  klamki,  poręcze, oparcia  krzeseł,  podłogę w  poczekalni;
 • miedzy  osobą  badaną a szczepioną należy zapewnić odstęp, w tym z użyciem parawanów  czy przesłon, zapewniających intymność podczas szczepienia;
 • osoba  przed szczepieniem wypełnia w poczekalni ankietę lub przynosi ją wypełnioną ze sobą.

 

 1. Procedura naboru.

Podmioty, zgłaszają swoją aplikację za pomocą formularza zgłoszeniowego, jednocześnie oświadczając i spełnią wymagania. Pierwszeństwo w procesie kwalifikacji mają świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych  rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej ustawą, opracowywanego przez  właściwego miejscowo dyrektor  OW NFZ w porozumieniu z wojewodą. Wykaz jest  publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ i Dzienniku Urzędowym Wojewody. 


 1. Wynagrodzenie.

Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości:

 • 61,24 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień bez transportu pacjenta;
 • 68,15 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień z  uwzględnieniem transportu pacjenta  na szczepienie;
 • 95,70 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu  zamieszkania pacjenta;
 • 73,19 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu  zamieszkania pacjenta w  przypadku więcej niż 5 pacjentów  przebywających pod jednym adresem.

 1. Sposób rozliczenia należności za szczepienia.
 • stawki, o których mowa w punkcie 10 zostaną ujęte w zarządzeniu Prezesa Narodowego  Funduszu Zdrowia (art. 9 ust. 3 ustawy);
 • podmioty wykonujące szczepienia będą rejestrować ich wykonanie w systemie CEZ;
 • za wykonane  uznaje się szczepienie zakończone wypełnieniem  karty szczepienia;
 • dane o wykonanych szczepieniach będą przekazywane przez CEZ do NFZ;
 • podmioty wykonujące szczepienia będą wystawiać rachunek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ za wykonane i zarejestrowane w systemie CEZ szczepienia  przeciwko SARS- CoV-2 w terminach  określonych w  zarządzeniu  Prezesa NFZ (raz na miesiąc lub częściej  za  zgodą  dyrektora OW  NFZ);
 • oddział wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych rachunków  na wskazane  konto bankowe  podmiotu. 1. Informacje o sposobie zgłoszenia:
 • formularz zgłoszenia w postaci pliku jest dostępny tutaj:     Formularz zgłoszeniowy
 • wypełnienie i przesłanie formularza jest jednocześnie  oświadczeniem o spełnieniu lub  deklaracji spełniania warunków w wymaganym terminie i przyjęciu warunków finansowania szczepień;
 • zgłoszenia (wyłącznie przy pomocy formularza umieszczonego na stronie internetowej), będą przyjmowane do dnia 22 grudnia 2020r., zgłoszenia po tej dacie będą rozpatrywane wg bieżących potrzeb;
 • wypełnione formularze należy kierować na dedykowany adres email: nabor2.szczepienia@nfz-bydgoszcz.pl
 • zgłoszenia świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są rozpatrywane w pierwszej  kolejności;
 • zgłoszenia zostaną  rozpatrzone do dnia 24 grudnia 2020 r.;

 • ewentualne zmiany (przedłużenie) terminów, dostosowania do wymagań, składania zgłoszeń i ich  rozpatrywania będą przedmiotem odrębnych ogłoszeń;
 • o wyniku kwalifikacji podmioty zostaną  poinformowane indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portalu SZOI.

Jeżeli podmiot leczniczy złożył już aplikację w odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020r. do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i chciałby dokonać modyfikacji (zmiany) tego zgłoszenia poprzez dodanie nowego punktu szczepień (miejsca) zlokalizowanego na terenie gmin określonych w tym ogłoszeniu powinien złożyć ponownie nowe zgłoszenie. 

Wszystkie poprzednie zgłoszenia zachowują ważność.
                                                                                           p.o. Dyrektora

                                                                    Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego

                                                                       Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy                                                                                   Małgorzata Dziedziak

           /dokument podpisano elektronicznie/


Ogłoszenie nabór do Narodowego Programu Szczepień 18-12-2020

[1]  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij