NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (2018-05-25)

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

POZOSTAŁE KLAUZULE INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO),podajemy następujące informacje:    


● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

a) Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30

▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP

▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

b) Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Kujawsko–Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz;

▪ za pomocą platformy ePUAP: /e2519etgwm/SkrytkaESP

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-bydgoszcz.pl


● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

Jacek Hojan 

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz;

▪ telefonicznie: 52 32 52 982;

▪ e-mailem: iod@nfz-bydgoszcz.pl


● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych Narodowego Funduszu Zdrowia, określonych w obowiązujących przepisach prawa.


Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są w szczególności:

RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit a, b, c i e;

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

▪ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;

▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

▪ ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;

▪ ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

▪ ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

▪ ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

▪ ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 7 oraz art. 5a.


● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa  danych osobowych do państwa trzeciego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy taki obowiązek wynika z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane oraz przez czas niezbędny do obrony roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;  

▪ prawo do sprostowania danych;

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania;

▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

W zależności od charakteru prowadzonej sprawy, podanie przez Państwa swoich danych osobowych może być dobrowolne lub obowiązkowe, związane z wymogiem ustawowym. Niepodanie przedmiotowych danych może wpływać na treść rozstrzygnięć w prowadzonych sprawach indywidualnych.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

____________________________________

POZOSTAŁE KLAUZULE INFORMACYJNE


____________________________________


 • Klauzula informacyjna - monitoring 

plik do pobrania - MS WORD
plik do pobrania - PDF


 • Oferentów i kontrahentów współpracujących lub zamierzających współpracować z OW NFZ 

plik do pobrania - MS WORD
plik do pobrania - PDF


 • Uczestników postępowań administracyjnych prowadzonych przez OW NFZ 

plik do pobrania - MS WORD
plik do pobrania - PDF


 • Osób zawierających umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z OW NFZ 

plik do pobrania - MS WORD
plik do pobrania - PDF


 • Osób zwracających się do OW NFZ z wnioskiem o zastosowanie ulg płatniczych w spłacie należności OW NFZ 

plik do pobrania - MS WORD
plik do pobrania - PDF


 • Kandydatów do zatrudnienia OW NFZ 

plik do pobrania - MS WORD
plik do pobrania - PDF


 • Pracowników kontrahenta w związku z zawarciem i realizacją umowy z OW NFZ 

plik do pobrania - MS WORD
plik do pobrania - PDF


 • Osób uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez OW NFZ 

plik do pobrania - MS WORD
plik do pobrania - PDF


 • Osób zwracających się do OW NFZ w sprawach z zakresu informacji publicznej, petycji, skarg, wniosków OW NFZ 

plik do pobrania - MS WORD
plik do pobrania - PDF


 • Osób, których wizerunek zostanie opublikowany na stronie www OW NFZ 

plik do pobrania - MS WORD
plik do pobrania - PDF


 • OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ

plik do pobrania - MS WORD z 1 pozycją w oświadczeniu

plik do pobrania - MS WORD z 3 pozycjami w oświadczeniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij