Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Aktualności

08.10.2015

Komunikat - ocena list oczekujących (2015-10-08)

Komunikat - ocena list oczekujących

07.10.2015

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych (2015-10-07)

Komunikat ws. terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

07.10.2015

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów (2015-10-07)

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów przekazana do konsultacji

02.10.2015

Komunikat dotyczący kontynuowania leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Komunikat dotyczący kontynuowania leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

24.09.2015

Mobilne stanowiska ZIP w Bydgoszczy i we Włocławku (2015-09-24)

Mobilne stanowiska ZIP w Bydgoszczy i we Włocławku Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do skorzystania z możliwości uzyskania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta:

24.09.2015

Sposób realizacji zapisów Rozporządzenia MZ dot. przekazywania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych. (2015-09-24)

za pośrednictwem serwisów internetowych - SZOI informacji, według stanu na dzień ogłoszenia rozporządzenia, o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy zawód

23.09.2015

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP_PT (2015-09-23)

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP_PT

23.09.2015

Komunikat o wniesieniu protestu_SZP_PT_23.09.2015r. (2015-09-23)

Komunikat o wniesieniu protestu_SZP_PT_23.09.2015r.

23.09.2015

Mobilne stanowisko ZIP w Urzędzie Miasta Włocławek (2015-09-23)

K-P OW NFZ informuje, iż 25 września  2015 roku w Urzędzie Miasta we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 11/13 (sala nr 5 na parterze budynku głównego) w godzinach 09.00-12.30 będzie mobilne stanowisko wydające uprawnienia do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

16.09.2015

Komunikat - Zasady otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne (2015-09-16)

Zasady otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne - wprowadza podpisane 16 września br. zarządzenie Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń.

11.09.2015

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w myśl art. 144 pkt 3 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP_PT

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w myśl art. 144 pkt 3 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP_PT

10.09.2015

Komunikat dla świadczeniodawców oraz twórców oprogramowania eWUŚ (2015-09-10)

Informuję, że w związku z wygaśnięciem ważności obecnego certyfikatu 19 września br., w dniu 17 września nastąpi zmiana certyfikatu dla serwera https://ewus.nfz.gov.pl. W związku z powyższym należy przetestować aplikacje komunikujące się z usługą eWUŚ poprzez WebService w celu sprawdzenia, czy zostały wytworzone zgodnie ze standardem obsługującym nowy certyfikat.

09.09.2015

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW (2015-09-09)

W związku z prowadzonymi kontrolami u świadczeniodawców przez pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta na podstawie art. 50 ust. 3 z zw. z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.), ujawnione zostały niedociągnięcia dotyczące informowania pacjentów o przysługujących im prawach.

04.09.2015

Bezpłatne badania spirometryczne w ramach III Polskich Dni Spirometrii. (2015-09-04)

W dniach od 14 do 19 września br. w ramach III Polskich Dni Spirometrii, w ponad 200 placówkach na terenie całego kraju będzie można wykonać bezpłatne badanie spirometryczne. Ogólnopolską akcję, pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizowała Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

01.09.2015

NFZ przypomina – opieka zdrowotna w szkole (2015-09-01)

Początek roku szkolnego to dobra okazja, aby przypomnieć jak funkcjonuje profilaktyczna opieka zdrowotna w szkole oraz jakie są zasady ubezpieczenia zdrowotnego dzieci i młodzieży.

28.08.2015

„Zielone światło” dla nowych gabinetów stomatologicznych w szkołach (2015-08-28)

Lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Taką zmianę wprowadza podpisane 27 sierpnia br. przez Prezesa NFZ zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

28.08.2015

Komunikat AOTMiT (2015-08-28)

Do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

26.08.2015

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie rokowań_SZP_PT

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie rokowań_SZP_PT

26.08.2015

Komunikat AOTMiT (2015-08-26)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego, teleradioterapii paliatywnej, kardiochirurgii dziecięcej (procedury wysokospecjalistyczne), szpitalnych oddziałów ratunkowych, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń

25.08.2015

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert_SZP_PT

KOMUNIKAT – ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert_SZP_PT

19.08.2015

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP_PT

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015_SZP_PT

13.08.2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący możliwości wzięcia udziału w III Polskich Dniach Spirometrii organizowanych w dniach 14-19 września 2015 roku. (2015-08-13)

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący możliwości wzięcia udziału w III Polskich Dniach Spirometrii organizowanych w dniach 14-19 września 2015 roku.   W związku z obchodami III Polskich Dni Spirometrii, które zostały objęte patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, informujemy o możliwości wzięcia udziału
w ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań spirometrycznych, organizowanej przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę. Ośrodki, które  zgłoszą chęć udziału do przeprowadzenia badań spirometrycznychw dniach 14-19 września proszone są o  zarejestrowanie się na stronie http://www.astma-alergia-pochp.pl/ poprzez zakładkę Zarejestruj placówkę oraz wypełnienie  Formularza rejestracyjnego. Można wybrać dowolny dzień i godzinę w proponowanym zakresie dat. Lista zarejestrowanych placówek  tworzona jest na bieżąco i jest widoczna w zakładce Lista placówek 2015. Organizator Polskich Dni Spirometrii przekaże zarejestrowanym placówkom materiały promocyjne (plakaty, ulotki, koszulki). Zachęcamy do zorganizowania w dniach 14-19 września 2015 r. bezpłatnej spirometrii, nieinwazyjnego badania, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez  płuca oraz  ich funkcję, a jest niezbędna do potwierdzenia diagnozy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dzięki wczesnemu wykryciu choroby i właściwemu postępowaniu leczniczemu we współpracy z pacjentem możliwe jest uzyskanie przez pacjenta kontroli nad własnym zdrowiem, spowolnienie procesu chorobowego, poprawa jakości i długości życia.   Cele założone przez organizatorów zbieżne są z założeniami prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, projektu edukacyjnego,, …liczy się każdy oddech…”. Wspólnym celem jest zapewnienie pacjentom  informacji o chorobie, edukacja zdrowotna i uzyskanie kontroli nad zdrowiem oraz  jego poprawą we współdziałaniu z lekarzem, przeciwdziałanie zaostrzeniom, zmniejszenie ryzyka ciężkiego oddechowego inwalidztwa i przedwczesnej śmierci. (2015-08-26)

07.08.2015

Przeczytaj koniecznie

04.09.2015

Bezpłatne badania spirometryczne w ramach III Polskich Dni Spirometrii. (2015-09-04)

W dniach od 14 do 19 września br. w ramach III Polskich Dni Spirometrii, w ponad 200 placówkach na terenie całego kraju będzie można wykonać bezpłatne badanie spirometryczne. Ogólnopolską akcję, pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizowała Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

02.03.2015

KOMUNIKAT PRZYPOMINAJĄCY O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (2015-03-02)

PRZYPOMINA SIĘ, iż uprawnienia szczególne wynikające z Rozdziału 3 w Dziale II ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) przysługują m.in. kombatantom.